HD: Innehavaren har bevisbördan för obehörigt brukande av elektronisk underskrift

Aktuellt - Tvistlösning
HD: Innehavaren har bevisbördan för obehörigt brukande av elektronisk underskrift
24 januari, 2018

Högsta domstolen har i en dom nyligen fastslagit att bevisbördan för att någon obehörigen använt en avancerad elektronisk underskrift (AEU) ligger på innehavaren.

Bakgrunden var att ett kreditbolag ansåg sig ha en fordran på A, som enligt bolaget hade ingått ett låneavtal undertecknat med AEU. A hävdade att någon annan hade använt hennes identifieringsuppgifter. Enligt HD ska bedömningen av om en AEU binder innehavaren ske i två steg. Först måste det prövas om det är den aktuella underskriften som har använts, därefter vem som har använt den. Det ankommer på långivaren att i det första ledet säkerställa att tekniken motsvarar kraven i EU:s förordning om elektronisk identifiering. Kan långivaren visa att den gjort vad som ankommer på denna, blir det därefter gäldenären – oaktat om denna är konsument eller inte – som har att göra det åtminstone antagligt att någon obehörigen använt sig av dennas identifieringsuppgifter, något som A enligt HD inte hade gjort.

Vår bedömning är den som tillåter en motpart att signera ett avtal med AEU, i fortsättningen bör kunna utgå från att underskriften är bindande, så länge de högt ställda tekniska kraven i EU-förordningen är uppfyllda och säkerheten i övrigt är mycket god.

Aktuellt

Våra verksamhetsområden