HD: Borgenär har bevisbördan för att en transaktion är försträckning

Aktuellt - Tvistlösning
HD: Borgenär har bevisbördan för att en transaktion är försträckning
24 januari, 2018

Högsta domstolen har i en dom nyligen slagit fast att den som påstår att en penningöverföring är försträckning och inte en betalning har bevisbördan för detta.

Bakgrunden var att A hade överfört pengar till B, något som A hävdade var ett lån. B å sin sida menade att pengarna i stället var betalning för aktier. Det var sålunda ostridigt att transaktionen hade ägt rum. HD konstaterade inledningsvis att den som kräver betalning i anledning av påstådd försträckning som huvudregel har bevisbördan för detta. Domstolen noterade dock att i NJA 2014 s. 364 hade bevisbördan placerats hos mottagaren när denna hade påstått att det var en benefik gåva och inte försträckning. Enligt HD kan dock inte detsamma göras gällande när mottagaren påstår att det är tal om en icke-benefik överföring, eftersom den som lämnar från sig pengar i syfte att de ska återbetalas i regel har starkare skäl än mottagaren för att säkra bevisning.

Enligt vår bedömning understryker domen det faktum att den som lånar ut pengar bör säkerställa att ett skriftligt avtal upprättas.

Aktuellt

Våra verksamhetsområden