Vid en helhetsbedömning av villkor för bilhyra anser PMÖD att strikt ansvar är oskäligt

Aktuellt - Immaterialrätt, medie- och marknadsrätt
Vid en helhetsbedömning av villkor för bilhyra anser PMÖD att strikt ansvar är oskäligt
29 april, 2019

Den 16 april 2019 meddelade Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) en dom i mål mellan Konsumentombudsmannen (KO) och branschorganisationen Biluthyrarna Sverige (Biluthyrarna). Domen, som inte går att överklaga, innebär att Biluthyrarna förbjuds att rekommendera medlemmar att tillämpa punkt 8 i Biluthyrarnas Allmänna hyresvillkor som lyder: “Hyrestagaren ansvarar för skador på eller förlust av fordonet under hyrestiden. Undantag från detta gäller för skador som kan hänföras till normalt slitage eller som tredje part godkänt ersättningsskyldighet för.” PMÖD anser att detta avtalsvillkor vid en helhetsbedömning är oskäligt för en konsument då det innebär att konsumenten får ett s.k. strikt ansvar för skada på eller förlust av fordonet, dvs. hyrestagaren kan behöva ta ansvar för skador på det hyrda fordonet även om han eller hon inte har varit oaktsam eller vållande till en skada.

Bakgrunden till tvisten är att KO väckte talan mot Biluthyrarna 2016 med yrkande att Biluthyrarna skulle förbjudas att rekommendera sina medlemmar att använda punkt 8 i hyresvillkoren gentemot konsumenter. Grunden för KO:s talan är lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden som gäller för avtalsvillkor som näringsidkare använder när de erbjuder varor, tjänster eller andra nyttigheter till konsumenter. Om ett avtalsvillkor som en näringsidkare använder när de erbjuder varor och tjänster till konsumenter med hänsyn till pris och övriga omständigheter är oskäligt mot konsumenten får en domstol förbjuda näringsidkaren att i använda detta villkor eller väsentligen samma villkor. Förbud får meddelas endast om det är motiverat från allmän synpunkt eller annars ligger i konsumenternas eller konkurrenternas intresse, något som KO har ansett att det gjorde.

Biluthyrarna har under tvistens gång hävdat att ansvarsfördelningen mellan biluthyrare och hyrestagare är balanserad och att principen som återfinns punkt 8 är skälig. Detta då hyrestagarens kostnad vid skada i princip alltid begränsas av självrisk genom att hyrbilen är helförsäkrad/alt. vagnskadegaranti. Denna självrisk kan dessutom begränsas ytterligare genom särskild överenskommelse om självriskreducering eller eliminering genom tilläggsavgift i hyresavtalet. Mot bakgrund av att ett fordon har ett stort värde, och att det finns en påtaglig risk för skada vid framförande av fordon, har Biluthyrarna argumenterat att hyrestagarens kostnad vid skada rimlig, särskilt då biluthyraren för stå för den största kostnaden i form av försäkringspremier och utebliven intäkt under fordonets reparation. Den nu förbjudna punkt 8 har dessutom löst situationer när ord står mot ord vid återlämnade av fordon, dvs. när hyrestagaren har påstått att fordonet har framförts aktsamt trots att det kan ha haft omfattande skador.

Oaktat Biluthyrarnas inställning och argumentation har nu PMÖD dock gjort samma bedömning som underinstansen, Patent- och marknadsdomstolen, gjorde 2018. Punkten 8, innebär att hyrestagaren bär ett strikt ansvar för skada på eller förlust av fordonet något som avviker från det presumtionsansvar som hyrestagaren har enligt dispositiv rätt som innebär att bevisbördan åvilar konsumenten, dvs det är hyrestagaren som bevisbördan för att han eller hon inte har vållat skadan genom vårdslöshet. Vid PMÖD:s helhetsbedömning av parternas samtliga rättigheter och skyldigheter enligt hyresvillkoren är domstolens slutsats att klausulen om strikt ansvar inte uppvägs av andra, för konsumenten mer förmånliga villkor. En samlad bedömning har därför utmynnat i att avtalsvillkoret är oskäligt, varför Biluthyrarna vid vite förbjuds att rekommendera biluthyrare ett sådant avtalsvillkor.

Konsekvensen av domen, förutom en ändring av punkt 8 i hyresvillkoren, torde bli att kostnader som hittills har drabbat den enskilda hyrestagaren för t.ex. en parkeringsskada, kommer att hamna på hyrestagarkollektivet genom förhöjd bilhyra. Det är troligt att även andra förändringar av hyresvillkoren kommer att göras för att anpassa dessa till verkligheten för biluthyrarbranschen.

Westermark Anjou har varit ombud för Biluthyrarna i tvisten mot KO.

Vill du veta mer om PMÖD.s dom eller om lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden? Kontakta gärna Johan Åberg.

Aktuellt