Någon måtta får det väl vara på marknadsföringen av spel?

News - Intellectual Property, Media and Marketing Law News - Uncategorized
Någon måtta får det väl vara på marknadsföringen av spel?
7 January, 2019

Från och med årsskiftet är det inte enbart ATG och Svenska Spel (med sin nya payoff ”Världens svenskaste spelbolag”) som får marknadsföra sina spel. Nu kan även många av de spelbolag som synts så mycket i press, radio och tv under 2018 göra reklam (lagligt) då de erhållit licenser från den nya myndigheten, Spelinspektionen. Den gamla lotterilagen förbjöd främjande av otillåtna lotterier men genom det nya licenssystemet som regleras av den nya spellagen (2018:1138) tillåts marknadsföring, uttryckligen. Lagstiftaren har dock satt upp som krav att måttfullhet ska iakttas (15 kap 1 §). Men vad innebär måttfull marknadsföring?

Inom grekisk filosofi ansågs måttfullhet vara en av de viktigaste dygderna. Även inom den romersk-katolska kyrkan upphöjdes måttfullhet till att vara en av de sju heliga dygderna. Denna dygd innebär att lägga band på sig själv. Att vara måttfull är nämligen att vara återhållsam och besinnad men även att vara känslig och ödmjuk. Till skillnad från den obehärskade som är självisk och den tygellöse som är egoistisk, beaktar den måttfulle andras betydelse. Aristoteles menade till och med att den som måttfull är fullkomlig.

Även om Aristoteles inte är en rättskälla i svensk rätt så återfinns idén om måttfullhet redan i svensk spellagstiftning då kravet på måttfullhet infördes i lotterilagen den 1 januari 2017. Anledningen till det var att lagstiftaren konstaterade att deltagande i lotterier innebär en risk för att människor får ekonomiska och sociala problem med allvarliga konsekvenser. I förarbetena till ändring av lotterilagen (Prop. 2016/17:8) görs en jämförelse med marknadsföring av alkohol, för vilken det finns krav på särskild måttfullhet vid marknadsföring, men man konstaterade att det inte fanns lika mycket forskning på sambandet mellan marknadsföring av spel och spelberoende som det gör för alkoholberoende. Kravet på särskild måttfullhet infördes därför inte (som både Konsumentverket och Lotteriinspektionen förordade) i lotterilagen. I inledningen av propositionen till den nya spellagen (Prop. 2017/18:220) anges dock att ”höga krav på måttfullhet ska gälla vid marknadsföring av spel”. En licenstagare ska enligt den nya lagen ha ”en långtgående skyldighet att skydda spelarna mot överdrivet spelande” för att minska risken för spelberoende (vars officiella benämning är hasardspelsyndrom).

I propositionen till spellagen fastslås att kriterier för vad som utgör måttfull marknadsföring inte ska regleras i lag. De ska istället utvecklas genom praxis. När förarbetena ger exempel på omständigheter som indikerar att marknadsföring strider mot kravet på måttfullhet refereras till Europeiska kommissionens rekommendationer om principer för att skydda konsumenter och spelare i samband med onlinespel som utfärdades redan 2014 (2014/478/EU). I dessa rekommendationer anges bland annat att marknadsföringen

på ett korrekt och balanserat sätt bör presentera chanserna att vinna så att inte intrycket ges av att chanserna att vinna är större än de faktiskt är;
inte får förmedla bilden av spel som socialt attraktivt eller innehålla uttalanden från välkända personer, med antydan om att deltagande i spel har bidragit till deras framgång;
inte bör förmedla intrycket av att deltagande i spel är en lösning på ekonomiska problem eller kan förbättra spelarens sociala ställning;
inte bör förmedla bilden av att ett erbjudande om spel är gratis, riskfritt eller liknande om så inte är fallet.

Mot bakgrund av utformningen och omfattningen av den marknadsföring som har förekommit i media under 2018, och Lotteriinspektionens förbud mot klickbara banners (HFD meddelade inte prövningstillstånd i denna fråga den 27 december 2018), är det högst troligt marknadsföringens måttfullhet kommer att prövas av domstol under 2019, kanske i flera avseenden utifrån innehåll, utformning och marknadsföringsmetod. Marknadsföring som strider mot kravet på måttfullhet ska vid tillämpningen av 5, 23 och 26 §§ marknadsföringslagen anses som otillbörlig mot konsumenter.

När denna text skrivs har 60 aktörer fått spellicens Det är således en hård konkurrens om svenska spelare vilket kommer medföra fortsatt marknadsföring för att fånga redan registrerade men även potentiella spelares intresse för spelbolagens erbjudanden. Trots att lagstiftaren nu tillåter marknadsföring av licensierade spelbolag kommer det för spelbolag vara en utmaning (och en dygd) att iaktta måttfullhet i sin marknadsföring mot svenska konsumenter.

 

Vill du veta mer om regelverket kring marknadsföring av spel? Kontakta gärna Johan Åberg.

News