Kan biluthyrning utgöra ett upphovsrättsligt förfogande?

News - Intellectual Property, Media and Marketing Law
Kan biluthyrning utgöra ett upphovsrättsligt förfogande?
3 December, 2018

Den 13 november 2018 beslutade Högsta domstolen att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen med anledning av tvist om biluthyrares skyldighet att erlägga ersättning till Stim och SAMI på grund av att hyrbilar är utrustade med radio. HD har beslutat att ställa följande två frågor, 1) Innebär uthyrning av bilar som är standardutrustade med radiomottagare att den som hyr ut bilarna är en användare som åstadkommer en överföring till allmänheten i den mening som avses i artikel 3.1 i direktiv 2001/29 respektive en återgivning för allmänheten i den mening som avses i artikel 8.2 i direktiv 2006/115, och 2) Vilken betydelse, om någon, har omfattningen av biluthyrningsverksamheten och hyrestiden?

HD ställer frågorna med anledning av två separata mål som har avgjorts av underrätterna, dels enligt den gamla ordningen, tingsrätt och hovrätt i Malmö, dels enligt den nya sedan 2016, Patent- och marknadsdomstolen och Patent- och marknadsöverdomstolen, PMÖD. Underrätterna har – med undantag av PMÖD – givit Stim och SAMI rätt att ta betalt av biluthyrare. (Domstolarna i Malmö har dock ogillat Stims krav då det riktats mot en franchisegivare för påstådd medverkan.)

Biluthyrarna välkomnar EU-domstolens prövning av frågorna då man tidigt i båda processerna har identifierat en oklarhet hur den svenska upphovsrättslagen ska tolkas i ljuset av EU-domstolens praxis vilket föranlett att biluthyrarna har motsatt sig Stims och SAMI:s krav och framställt yrkande om att EU-domstolen ska tillfrågas.

Westermark Anjou är ombud för biluthyrarna i båda målen, T 5909-17 och T 891-18.

 

Vill du veta mer om målen och de frågor som berörs? Kontakta gärna Johan Åberg.

News

Our practice areas