Fortsatt strid om marknadsföring av spel

News - Intellectual Property, Media and Marketing Law
Fortsatt strid om marknadsföring av spel
11 December, 2018

I maj 2018 utfärdade Lotteriinspektionen 39 förelägganden mot svenska mediehus med anledning av påstått främjande av utländska spelsajter. Lotteriinspektionen ansåg, och anser, att ”klickbar grafik som i ett kommersiellt syfte vidarebefordrar (länkar) webbplatsbesökaren till utom landet anordnat lotteri” utgör ett otillåtet främjande i strid mot lotterilagen. De flesta mediehus överklagade Lotteriinspektionens beslut till Förvaltningsrätten som i november 2018 avslog överklagandena. Förvaltningsrättens domar har i dagarna överklagats, eller kommer att överklagas, till Kammarrätten som inledningsvis har att ta ställning huruvida prövningstillstånd ska meddelas. (Mediehusens inställning är att föreläggandena strider både mot YGL och mot EU-rätten samt att Lotteriinspektionen inte har haft fog för sina beslut.) Genom att Förvaltningsrättens domar överklagas vinner Lotteriinspektionens beslut inte laga kraft vilket innebär att mediehusen tillsvidare inte riskerar vite vid eventuell fortsatt annonsering.

Den 1 januari 2019 träder den nya spellagen (2018:1138) ikraft vilket bl.a. innebär att det från årsskiftet är tillåtet att främja, dvs att marknadsföra, spel förutsatt att spelaktören (annonsören) har tillstånd att tillhandahålla spel i Sverige. Det betyder att mediehus från och med 2019 har rätt att införa annonser/banners för spelaktörer med licens t.ex. Unibet eller Betsson, aktörer som under 2018 enligt Lotteriinspektionen otillåtet främjats. (Här finns lista på meddelade spellicenser  https://www.lotteriinspektionen.se/Licensansokan/bolag-med-spellicens/) Marknadsföringen måste dock vara måttfull. Om den inte är måttfull anses den vara otillbörlig och därmed otillåten. Liksom tidigare kommer främjande av deltagande i otillåtet spel vara straffbart, dvs främjande av icke-licensierade spelaktörers verksamhet.

Mot bakgrund av processerna i förvaltningsdomstolarna, och den nya spellagens införande, kan vi förmodligen förvänta oss fortsatta processer förutom de som nu prövas av Kammarrätten. (Det är även så att Lotteriinspektionen utfärdade förelägganden redan 2013 mot två mediehus, Aftonbladet och Expressen. Dessa mål har redan avgjorts av Kammarrätten men är överklagade och ligger nu för prövningstillstånd i Högsta Förvaltningsdomstolen.) Beroende på svaret på frågan, och hur mediehus och spelaktörer väljer att agera framledes, kan det uppstå andra tvistefrågor, t.ex. huruvida klickbara banners till spelaktörer med licens utgör en form av marknadsföring som är måttfull. Det är inte otänkbart att Lotteriinspektionen (som från årsskiftet benämns Spelinspektionen) och Konsumentombudsmannen önskar få svar på denna fråga genom att utfärda förelägganden och/eller stämma i domstol. För annonseringen är då primärt den licensierade spelaktören som är ansvarig. En annan fråga, av mer processuell karaktär, är hur mediehus ska förhålla sig till Lotteriinspektionens föreläggande ifall överklagandena slutligt avslås under 2019 varefter förbudet ska efterlevas med hot om utdömande av vite med lotterilagen som grund för föreläggandet; en lag som då inte längre gäller.

Westermark Anjou företräder mediehus i processer mot Lotteriinspektionen/Spelinspektionen.

 

Vill du veta mer om målen och de frågor som berörs? Kontakta gärna Johan Åberg.

News