Allt fler fälls för mutbrott – så kan du arbeta förebyggande mot korruption

News - Corporate Sustainability, Risk Management and Compliance
Allt fler fälls för mutbrott – så kan du arbeta förebyggande mot korruption
14 February, 2018

Institutet för mutor, IMM, har i en rapport nyligen kunnat konstatera att allt fler fälls för mutbrott. 2017 ledde 27 åtal till fällande dom, vilket innebär en ökning med 80 procent från föregående år. Även om reglerna ska vara tydliga, är det inte alltid självklart vad som förväntas av dig som verkar i korruptionsutsatt bransch.

Mutbrott är bara en del av det vi vanligen menar med korruption. Det kan också handla om maktmissbruk, jäv, nepotism eller brott mot interna regelverk, vilket ibland kan vara straffbart och i andra fall bara uppfattas som omoraliskt.

Korruption är ett samhällsproblem, men det kan också få direkta konsekvenser för ett företag eller organisation, genom skadat varumärke, förlorade marknadsandelar eller destruktiv internkultur, vilka alla kan påverka rörelseresultatet negativt. En näringsidkare kan också under vissa förutsättningar åläggas företagsbot på upp till tio miljoner kronor.

Westermark Anjou arbetar med utbildning och konsultation för att stävja och förebygga korruption. Vi håller gärna interna utbildningar för din organisation för att bidra till nödvändig kunskap om lagar och andra regelverk. Vi hjälper också till att upprätta uppförandekoder och andra riktlinjer som din organisation kan använda i ert fortsatta interna arbete mot korruption.

News

Our practice areas