HD: Rättsfall från Högsta domstolen: Styrelsen kan inte vältra över sitt ansvar för bokföring och årsredovisning på revisorn

Aktuellt - Bolagsrätt
HD: Rättsfall från Högsta domstolen: Styrelsen kan inte vältra över sitt ansvar för bokföring och årsredovisning på revisorn
14 februari, 2018

I mitten av december 2017 meddelade Högsta domstolen dom i mål nr T 4823-16 (”Q-bolaget”). Målet gällde vilket skadeståndsansvar en revisor har mot styrelsens ledamöter i ett aktiebolag eller närmare bestämt om en oaktsam revision kan medföra att styrelseledamöter som har ådragit sig ett ansvar mot tredje man kan få sin skada ersatt av revisorn enligt bestämmelsen i 29 kap. 2 § aktiebolagslagen.

Bakgrunden till målet var att en revisor i ett aktiebolag (Q-bolaget) hade agerat oaktsamt genom att tillstyrka fastställandet av bolagets balans- och resultaträkning, genom att brista i informationen till styrelseledamöterna om den allvarliga ekonomiska situation som Q-bolaget befann sig i och genom att inte verka för att styrelsen skulle upprätta en kontrollbalansräkning. Q-bolaget gick därefter i konkurs och styrelseledamöterna ådrog sig medansvar gentemot Q-bolagets borgenärer enligt reglerna om kapitalbrist i 25 kap. aktiebolagslagen. Styrelseledamöterna yrkade i målet att revisorn skulle förpliktas att ersätta dem för den skada de hade lidit på grund av sitt medansvar.

Avgörande för Högsta domstolens bedömning var den funktions- och ansvarsfördelning mellan styrelse och revisor som uppställs i aktiebolagslagen. Styrelsen ansvarar bl.a. för den löpande redovisningen och för att bolagets årsredovisning upprättas korrekt. Styrelsen ska också löpande följa bolagets ekonomiska utveckling. Revisorns uppgift är istället att granska årsredovisningen och bokföring samt styrelsens och VD:s förvaltning, dvs. utöva en kontrollfunktion. Syftet med regleringen är att skapa ett skydd för aktieägare och andra utomstående. Mot den bakgrunden konstaterade Högsta domstolen att skyddssyftet bakom reglerna om revision av bolagets bokföring och årsredovisning inte omfattar de styrelseledamöter som själva är ansvariga för bokföringen och årsredovisningen. Revisorn kunde därför inte hållas skadeståndsansvarig mot styrelseledamöterna.

Liksom i ”BDO” (NJA 2014 s. 272) understryker Högsta domstolen genom detta rättsfall betydelsen av att bestämma vilket normskydd som ligger i en tillämplig ansvarsregel. Den som inte omfattas av normskyddet kan heller inte ha rätt till skadestånd. Rättsfallet tydliggör också det viktiga förhållandet att det är styrelsen som är primärt ansvarig för bolagets bokföring och årsredovisning och att revisorns roll är att granska styrelsens arbete.

Aktuellt

Våra verksamhetsområden